użytkownik: Gość    logowanie
Kontakt

Jerzy Nowak Sp.j

61-612 Poznań
ul.Migdałowa 14

e-mail: office@agus.pl>LATIN SYSTEM <

System HACCP,GHP,GMP

System HACCP jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności.
HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.

Aby system HACCP funkcjonował poprawnie wymagane jest wdrożenie takich systemów jak GHP, GMP uzależnione jest to od rodzaju obiektu.

GHP (Good Hygienic Practice) - Dobra praktyka higieniczna — działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełniane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

GMP (Good Manufacturing Practice) Dobra praktyka produkcyjna działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli — to system który identyfikuje, ocenia i kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności.

Auditto systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełniania kryteriów auditów.

Dlatego zapraszamy do kontaktu w sprawie wdrażania systemów
HACCP, GHP i GMP

www.haccp-poznan.pl